Het visualiseren van crisismaatregelen op de kaart

Blog

Voor Waterschap Brabantse Delta heeft Gunneman GIS & Geomatics een interessant project mogen doen. Waterschap Brabantse Delta zuivert het rioolwater en bewaakt en verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater zodat er voldoende en schoon water is voor Midden- en West-Brabant. Daarnaast zien ze erop toe dat de kaden en dijken veilig zijn. Een belangrijke taak dus! 

Wanneer zich een crisis voordoet bij een van de dijktrajecten die onder het beheer van het waterschap vallen zijn er bepaalde maatregelen die worden ingezet om de situatie te controleren. Op dit moment bestaat er nog geen viewer waarin er kan worden bekeken welke maatregelen worden ingezet op welk traject. Aan Gunneman GIS & Geomatics de vraag om deze crisismaatregelen in kaart te brengen, zodat deze vervolgens in een viewer kunnen worden geplaatst.

Na een heldere uitleg van Waterschap West Brabant zijn verschillende bestanden aangeleverd die als input voor het script bedoeld zijn. Deze bronbestanden bestaan uit een Excel sheet, waarin per traject de bijbehorende maatregelen zijn opgenomen, en een shapefile, waarin de routes van de dijken zijn opgenomen als lijngeometrie. Deze routes zijn te zien in Figuur 1. 

Figuur 1: Routes van de dijken (rood)

Goede data in crisissituaties

Goede datakwaliteit is in een crisissituatie van cruciaal belang. Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodige fouten worden gemaakt. Om de datakwaliteit te waarborgen zijn er in het FME script custom transformers toegevoegd die de datakwaliteit toetsen. 

Transformers zijn bouwstenen binnen een FME Workbench die de mogelijkheid bieden om data te manipuleren. Deze worden door het bedrijf achter FME, Safe Software, aangeboden. Een custom transformer daarentegen kan door een FME specialist zelf worden ontwikkeld. De custom transformers die in dit project zijn gebruikt om de inputdata te toetsen zijn speciaal ontwikkeld door Gunneman GIS & Geomatics. De toetsen zijn op zo’n manier samengesteld dat ze generiek werken. Er hoeft dus niks aangepast te worden en ze zijn ‘ready to use’ voor elke gewenste dataset, onafhankelijk van het datamodel. 

Bij Gunneman GIS & Geomatics wordt goede data gezien als een erg relevant en uiterst belangrijk aspect in elke organisatie, zowel groot als klein. Om deze reden zijn wij op dit moment bezig met de  ontwikkeling van datakwaliteit-Apps die online door iedereen gratis gebruikt kunnen worden. Gezien de datakwaliteit-Apps gebaseerd zijn op deze eerder ontwikkelde custom transformers is deze service geschikt voor elke dataset.

.

Houd de website in de gaten, volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor de nieuwsbrief: in het najaar van 2022 verwachten wij de datakwaliteit-Apps te gaan lanceren!

Voor het project van Waterschap Brabantse Delta worden vier datakwaliteit-toetsen uitgevoerd. De data wordt gecontroleerd op volledigheid zodat er missende waarden worden gesignaleerd. Daarnaast wordt er gecontroleerd of er geometrie aanwezig is. Dit wordt toegepast op de routes-shapefile. Ook wordt er gecontroleerd of er lijngeometrie aanwezig is, gezien er vanuit de shapefile dijktrajecten worden gevormd. Ten slotte wordt er een controle uitgevoerd of de maatregelen correct zijn geformuleerd en in het Excelbestand terugkomen als de opgenomen domeinwaarden. 

Een belangrijk onderdeel van het script is de beslisboom. Hier wordt er beslist of er een foutrapportage wordt aangemaakt of dat er geen fouten zijn gevonden en de gegevens verder verwerkt gaan worden. De transformer die hier een hoofdrol speelt is de NoFeatureTester. Deze test letterlijk of er input binnenkomt vanuit de datakwaliteit-toetsen en werkt als volgt: Worden er features aangeleverd, dan wordt de foutrapportage gemaakt. In het geval dat er geen features worden aangeleverd is er geen fout gevonden in de data en kan het script door met het verwerken van data.

Wanneer er een fout wordt gesignaleerd in een van de invoerbestanden wordt er middels een beslisboom in het FME script een foutrapportage aangemaakt. Deze is te downloaden als een Excel bestand en laat nauwkeurig zien waar de fouten zitten. Wordt er geen fout ontdekt dan gaat het script verder met het verwerken van de data. Zie Figuur 2.

Figuur 2: Van links rechts. De bronbestanden worden ingelezen. Hierna ondergaan ze de datakwaliteit-toetsen. Wordt er een fout gevonden in een of meerdere bestanden dan zal er een foutrapportage aangemaakt worden. Wordt er geen fout gevonden dan wordt de data verder verwerkt en zal er een output shapefile worden aangemaakt.

Het visualiseren van de crisismaatregelen 

Na het toetsen van de data kan er verder worden gegaan met het verwerken van de data. Voor dit project waren er vijf attribuutwaarden essentieel voor het goed werken van de FME Workspace. Deze zijn in onderstaande tabel benoemd.

Dezelfde trajecten kunnen terugkomen in verschillende fasen. Hierdoor ontstaat er ongewenste overlap waardoor de fasen niet van elkaar onderscheiden kunnen worden. Daarom is ervoor gekozen om fase 2 en fase 3 een bepaalde afstand te geven ten opzichte van fase 1 zodat hierin een visueel onderscheid ontstaat. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er in dezelfde fase verschillende maatregelen op het zelfde traject voorkomen. Om in zulke gevallen een zichtbaar onderscheid aan te geven is ervoor gekozen om buffers te creëren rondom de maatregel. Zie Figuur 2. Dit betekent in het geval dat op traject X in fase 1 van 1 km tot 2 km maatregel A en maatregel B voorkomen er buffers in verschillende diktes rondom de lijnstukken worden gemaakt. 

Figuur 3: Visueel onderscheid bij meerdere maatregelen in dezelfde fase in hetzelfde traject: Buffers

Nu kan degene die de viewer gebruikt duidelijk een verschil zien en opmerken welke maatregelen er op die delen van de trajecten moeten worden genomen. Dit is afgebeeld in Figuur 3. 

De functionele ontwikkeling om crisismaatregelen op de kaart te visualiseren is hiermee beschreven. Om de oplossing te implementeren is na het afronden van het FME script deze geleverd aan Waterschap Brabantse Delta. Zij hebben zelf het script in hun eigen FME Server geplaatst en gekoppeld aan de database zodat eventuele foutrapportages daarin kunnen worden weggeschreven. Tensloote worden de gegevens ontsloten in een viewer om zo de maatregelen op de kaart te kunnen bekijken.